Оголошення Для ПІдприємців ХМільника
Середа, 19.06.2019, 22:29
Форма входу
Пошук
Календар
Архів записів
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 234
Друзі сайту
Хмільник.ua - сайт мого міста Хмільницька районна бібліотека

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Вітаю Вас Гість | RSS
Головна » 2015 » Березень » 2 » Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi
07:52
Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi

ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ вiд 19 лютого 2015 року N 113

 Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi

     Вiдповiдно до статей 7, 33 Закону України "Про Нацiональний банк України" та з метою вдосконалення органiзацiї касової роботи банками в Українi Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01 червня 2011 року N 174, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 25 червня 2011 року за N 790/19528 (зi змiнами), що додаються.

     2. Департаменту грошового обiгу (Зайвенко В. П.) довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України, Центрального сховища та банкiв України для використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Смолiя Я. В.

     4. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

 

Голова                                                                               В. О. Гонтарева

Офіційно опубліковано 27.02.2015

                ЗАТВЕРДЖЕНО

 Постанова Правлiння Нацiонального банку України

 19 лютого 2015 року N 113

                Зареєстровано

 Юридичним департаментом

 20 лютого 2015 р. за N 21/92

Змiни до Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi

     1. У роздiлi I:

     в абзацi першому пункту 2 слово "Операцiйним" виключити;

     у пунктi 3:

     абзац перший пiсля слiв "поширюються на" доповнити словами "Операцiйний департамент";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Вимоги цiєї Iнструкцiї в частинi здiйснення операцiй з переказу готiвки в нацiональнiй валютi, у тому числi iз застосуванням платiжних термiналiв та програмно-технiчних комплексiв самообслуговування (далi - ПТКС), та оформлення касових документiв поширюються на небанкiвськi фiнансовi установи";

     у пунктi 4:

     пункт пiсля абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом шiстнадцятим такого змiсту:

     "касовi операцiї - операцiї з видачi готiвки, її приймання, обмiну не придатних до обiгу банкнот (монет) та виведених з обiгу на придатнi до обiгу банкноти (монети), банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одного номiналу на банкноти (монети) iншого номiналу, вилучення з обiгу сумнiвних банкнот (монет), валютно-обмiннi операцiї та операцiї з банкiвськими металами, а також операцiї з приймання на iнкасо банкнот iноземної валюти та чекiв в iноземнiй валютi, iнших цiнностей, якi облiковуються на позабалансових рахунках".

     У зв'язку з цим абзаци шiстнадцятий - тридцять шостий уважати вiдповiдно абзацами сiмнадцятим - тридцять сьомим;

     абзац тридцять третiй пiсля слова "експертом" доповнити словом "(фахiвцем)";

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Банк здiйснює видачу готiвки пiд звiт вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв.

     Звiтування за одержання пiд звiт готiвки здiйснюється вiдповiдно до законодавства України";

     абзац дев'ятий пункту 9 викласти в такiй редакцiї:

     "роботи з банкоматами, платiжними термiналами, ПТКС та iншими платiжними пристроями (далi - платiжнi пристрої)";

     пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13. Банк наказом призначає вiдповiдальних осiб сховища цiнностей (у складi не менше двох осiб), на яких покладаються обов'язки щодо зберiгання цiнностей у сховищi цiнностей. Стаж роботи у банкiвськiй системi працiвникiв, якi входять до складу вiдповiдальних осiб сховища цiнностей банку або фiлiї, становить не менше нiж один рiк, а вiддiлень банку - не менше нiж шiсть мiсяцiв".

     2. У роздiлi II:

     у главi 1:

     абзац перший пункту 1.11 пiсля слова "пiдробленi" доповнити словами "навмисно пошкодженi з метою вчинення кримiнального правопорушення, пошкодженi пiд час надзвичайного режиму";

     доповнити главу новим пунктом такого змiсту:

     "1.15 Операцiї з банкнотами, пошкодженими у спосiб, що використовувався банками i територiальними управлiннями в перiод роботи в надзвичайному режимi, виконуються банками i територiальними управлiннями вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з питань органiзацiї роботи банкiвської системи в надзвичайному режимi";

     пункт 2.7 глави 2 доповнити новим абзацом такого змiсту:

 

     "Територiальнi управлiння в разi накопичення непошкоджених зразкiв банкнот нацiональної валюти, що не затребуванi банками (фiлiями) для використання в роботi, передають їх до Центрального сховища";

     пункт 3.5 глави 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3.5. У разi передавання банком (фiлiєю) готiвки нацiональної валюти своїм фiлiям та iншим банкам (фiлiям, вiддiленням) незалежно вiд їх мiсцезнаходження не пiзнiше наступного робочого дня надсилається повiдомлення про передавання готiвки як банком (фiлiєю), що передає готiвку, так i банком (фiлiєю), що її одержує, вiдповiдному територiальному управлiнню засобами програмного комплексу "Автоматизацiя оброблення заявок банкiв на пiдкрiплення готiвкою, вивезення її надлишкiв i не придатних до обiгу банкнот i монет" або, як виняток, засобами електронного зв'язку за погодженням iз територiальним управлiнням.

     У повiдомленнi про передавання готiвки на кожний окремий опис мають зазначатися:

     у разi передавання готiвки - найменування банку (фiлiї, вiддiлення), що передав готiвку, дата видачi готiвки, сума готiвки та найменування банку-отримувача (фiлiї, вiддiлення);

     у разi отримання готiвки - найменування банку (фiлiї, вiддiлення), що одержав готiвку, дата видачi готiвки, дата отримання готiвки, сума готiвки та найменування банку-вiдправника (фiлiї, вiддiлення)";

     у главi 4:

     пункт 4.1 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змiсту:

     "Оброблення банкнот, якi за критерiями якостi належать до категорiї значно зношених банкнот, здiйснюється виключно ручним способом з використанням приладiв (детекторiв) для контролю за справжнiстю банкнот, що забезпечують збiльшення зображень, вiзуалiзацiю ультрафiолетового та iнфрачервоного захисту та магнiтний контроль";

     пункт 4.3 доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "Територiальнi управлiння приймають вiд банкiв (фiлiй, вiддiлень) банкноти, пошкодженi на пiдставi розпорядчих документiв Нацiонального банку України, разом з актом про пошкодження готiвки, у тому виглядi, як вони були пошкодженi банком (без склеювання розрiзаних або розiрваних частин). Якщо акта про пошкодження готiвки немає, то банкноти надсилаються на дослiдження як сумнiвнi.

     Територiальнi управлiння за потреби можуть здiйснювати приймання вiд банкiв (фiлiй, вiддiлень) пошкоджених банкнот частинами iз зазначенням їх суми в актi про пошкодження готiвки.

     Пошкодженi банком (фiлiєю, вiддiленням) на пiдставi розпорядчих документiв Нацiонального банку України банкноти гривнi вiдсортовуються до значно зношених банкнот".

     3. У главi 2 роздiлу III:

     пункт 2.7 викласти в такiй редакцiї:

     "2.7. Пакувальники зобов'язанi здiйснювати опломбування касети не менше нiж двома iндикаторними пломбами. Пакувальники вставляють iндикаторнi пломби в отвори для опломбування, що розмiщенi на касетi ближче до центру";

 

     абзац третiй пункту 2.8 викласти в такiй редакцiї:

     "Пакувальник здає невикористанi iндикаторнi пломби уповноваженiй особi, що фiксується в журналi".

     4. У роздiлi IV:

     у пунктi 1.8 глави 1 слова "або фiнансуванню тероризму" замiнити словами "фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     абзац другий пункту 2.3 глави 2 пiсля слiв "вкладнi (депозитнi) рахунки" доповнити словами "погашення кредиту";

     у главi 4:

     пункти 4.1 та 4.2 викласти в такiй редакцiї:

     "4.1. Банк (фiлiя, вiддiлення) у разi виявлення пiд час приймання, видачi, оброблення готiвки сумнiвних щодо справжностi та платiжностi банкнот (монет), у тому числi навмисно пошкоджених з метою вчинення кримiнального правопорушення, пошкоджених пiд час надзвичайного режиму банкнот нацiональної валюти, а також сумнiвних щодо справжностi банкнот iноземної валюти зобов'язаний вилучити їх з оформленням довiдки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослiдження (додаток 18) у трьох примiрниках;

     4.2. Банку (фiлiї, вiддiленню) забороняється видавати клiєнтам, а також повертати чи тимчасово передавати виявленi в них сумнiвнi щодо справжностi та платiжностi банкноти (монети), у тому числi навмисно пошкодженi з метою вчинення кримiнального правопорушення, пошкодженi пiд час надзвичайного режиму банкноти нацiональної валюти, а також сумнiвнi щодо справжностi банкноти iноземної валюти.

     Банк (фiлiя, вiддiлення) у разi виявлення в однiєї фiзичної або юридичної особи двох або бiльше банкнот з ознаками пiдроблення зобов'язаний негайно засобами телекомунiкацiйного зв'язку та не пiзнiше наступного робочого дня письмово, з поданням копiї документа про вилучення, повiдомити пiдроздiл Мiнiстерства внутрiшнiх справ України за мiсцезнаходженням банку";

     абзац перший пункту 4.4 викласти в такiй редакцiї:

     "4.4. Прибутковий позабалансовий ордер для зарахування сумнiвних щодо справжностi та платiжностi банкнот (монет), у тому числi навмисно пошкоджених з метою вчинення кримiнального правопорушення, пошкоджених пiд час надзвичайного режиму банкнот нацiональної валюти, а також сумнiвних щодо справжностi банкнот iноземної валюти оформляється на позабалансовий рахунок на пiдставi одного примiрника довiдки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослiдження або акта про розбiжностi";

     пункт 4.5 викласти в такiй редакцiї:

     "4.5. Дослiдження сумнiвних щодо справжностi та платiжностi банкнот (монет), у тому числi навмисно пошкоджених з метою вчинення кримiнального правопорушення, пошкоджених пiд час надзвичайного режиму банкнот нацiональної валюти, здiйснюють територiальнi управлiння, Центральне сховище та Департамент грошового обiгу (далi - установи). Банк (фiлiя, вiддiлення) надсилає такi банкноти (монети) безпосередньо до вiдповiдного територiального управлiння, яке в разi неможливостi прийняти вiдповiдне рiшення надсилає їх для проведення дослiджень до Центрального сховища.

 

     Департамент грошового обiгу здiйснює дослiдження сумнiвних щодо справжностi банкнот iноземної валюти. Банк (фiлiя, вiддiлення) надсилає такi банкноти безпосередньо до Центрального сховища";

     абзац другий пункту 4.6 викласти в такiй редакцiї:

     "сумнiвних щодо справжностi та платiжностi банкнот (монет), у тому числi навмисно пошкоджених з метою вчинення кримiнального правопорушення, пошкоджених пiд час надзвичайного режиму банкнот нацiональної валюти, до вiдповiдного територiального управлiння";

     абзаци перший та п'ятий пункту 4.7 викласти в такiй редакцiї:

     "4.7. Банк (фiлiя, вiддiлення) складає перед вiдправленням для дослiдження сумнiвних щодо справжностi та платiжностi банкнот (монет), у тому числi навмисно пошкоджених з метою вчинення кримiнального правопорушення, пошкоджених пiд час надзвичайного режиму банкнот нацiональної валюти, а також сумнiвних щодо справжностi банкнот iноземної валюти опис (додатки 20, 21) у чотирьох примiрниках";

     "Доставка конвертiв (пакетiв) або мiшечкiв з сумнiвними щодо справжностi та платiжностi банкнотами (монетами), у тому числi навмисно пошкодженими з метою вчинення кримiнального правопорушення, пошкодженими пiд час надзвичайного режиму банкнотами нацiональної валюти, до територiальних управлiнь здiйснюється власними силами банку (службою iнкасацiї, уповноваженою особою), через iнкасаторiв служби перевезення цiнностей та органiзацiї iнкасацiї територiального управлiння, службою перевезення iншого банку або спецзв'язком (пiсля належного додаткового упакування)";

     абзац перший пункту 4.8 викласти в такiй редакцiї:

     "4.8. Установи проводять безкоштовно дослiдження сумнiвних щодо справжностi та платiжностi банкнот (монет), у тому числi навмисно пошкоджених iз метою вчинення кримiнального правопорушення, пошкоджених пiд час надзвичайного режиму банкнот нацiональної валюти, а також сумнiвних щодо справжностi банкнот iноземної валюти протягом п'яти робочих днiв починаючи з наступного дня пiсля їх надходження. У разi надходження на дослiдження банкнот нацiональної валюти, пошкоджених пiд час надзвичайного режиму, термiн проведення дослiдження залежить вiд стану та кiлькостi цих банкнот, але не може перевищувати 60 робочих днiв";

     абзаци перший та шостий пункту 4.9 викласти в такiй редакцiї:

     "4.9. Установи, якi провели дослiдження сумнiвних щодо справжностi та платiжностi банкнот (монет), у тому числi навмисно пошкоджених з метою вчинення кримiнального правопорушення, пошкоджених пiд час надзвичайного режиму банкнот нацiональної валюти, а також сумнiвних щодо справжностi банкнот iноземної валюти, мають забезпечити";

     "передавання пiдроблених банкнот (монет) нацiональної та iноземної валюти i неплатiжних, навмисно пошкоджених з метою вчинення кримiнального правопорушення, пошкоджених пiд час надзвичайного режиму банкнот нацiональної валюти до правоохоронних органiв за їх вимогою з оформленням вiдповiдного акта";

     абзаци перший та другий пункту 4.10 викласти в такiй редакцiї:

 

     "4.10. Банк (фiлiя, вiддiлення), що вилучив сумнiвнi щодо справжностi та платiжностi банкноти (монети), у тому числi навмисно пошкодженi з метою вчинення кримiнального правопорушення, пошкодженi пiд час надзвичайного режиму банкноти нацiональної валюти, а також сумнiвнi щодо справжностi банкноти iноземної валюти або прийняв їх для дослiдження вiд фiзичних та юридичних осiб за заявою, зобов'язаний на пiдставi результатiв дослiджень:

     списати пiдробленi банкноти (монети) нацiональної та iноземної валюти i неплатiжнi, навмисно пошкодженi з метою вчинення кримiнального правопорушення, пошкодженi пiд час надзвичайного режиму банкноти нацiональної валюти з вiдповiдних позабалансових рахункiв. Пошкодженi пiд час надзвичайного режиму банкноти нацiональної валюти зараховуються на окремий аналiтичний рахунок";

     доповнити роздiл новою главою такого змiсту:

"Глава 5. Порядок обмiну банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином

     1. Банк має надати не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до початку використання спецiалiзованого пристрою для зберiгання валютних цiнностей (далi - спецпристрiй для зберiгання цiнностей) через дистриб'ютора (постачальника для банку спецпристроїв для зберiгання цiнностей) до Державного науково-дослiдного експертно-кримiналiстичного центру МВС України або експертно-кримiналiстичних пiдроздiлiв при головних управлiннях, управлiннях МВС України в областях та мiстi Києвi (далi - правоохороннi органи) за мiсцем розташування банку (фiлiї, вiддiлення) iнформацiю стосовно найменування виробника спецпристрою для зберiгання цiнностей, виробника спецiальних розчинiв, а також примiрник технiчної документацiї на спецпристрiй для зберiгання цiнностей та зразки спецiальних розчинiв.

     2. Банк (фiлiя, вiддiлення) у разi виявлення факту несанкцiонованого втручання в спецпристрiй для зберiгання цiнностей зобов'язаний оперативно засобами телекомунiкацiйного зв'язку та не пiзнiше наступного робочого дня письмово повiдомити правоохоронний орган за мiсцем розташування банку (фiлiї, вiддiлення) для проведення розслiдування та вiдповiдне територiальне управлiння для пiдготовки iнформацiї банкам (фiлiям, вiддiленням) та населенню про можливу появу в обiгу банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином.

     3. Банк (фiлiя, вiддiлення) приймає без обмiну вiд клiєнтiв - фiзичних та юридичних осiб та вилучає виявленi пiд час здiйснення переказу та/або перерахування проiнкасованої торгової виручки, iнших надходжень готiвки банкноти нацiональної валюти, пошкодженi спецiальним розчином унаслiдок несанкцiонованого втручання в спецпристрої для зберiгання цiнностей, для дослiдження.

     4. Банк (фiлiя, вiддiлення) пiд час приймання через операцiйну касу вiд фiзичних та юридичних осiб банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, складає довiдку про вилучення банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, для проведення розслiдувань та вiдповiдних дослiджень правоохоронними органами (додаток 24), на пiдставi якої оформляється прибутковий позабалансовий ордер.

     Банк (фiлiя, вiддiлення) самостiйно визначає кiлькiсть примiрникiв довiдки про вилучення банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, для проведення розслiдувань та вiдповiдних дослiджень правоохоронними органами, що роздруковується.

     5. Банк (фiлiя, вiддiлення) у разi виявлення пiд час перерахування проiнкасованої торгової виручки, iнших надходжень готiвки банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, складає акт про розбiжностi, довiдку про вилучення банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, для проведення розслiдувань та вiдповiдних дослiджень правоохоронними органами.

     6. Банк (фiлiя, вiддiлення), який використовує спецпристрiй для зберiгання цiнностей, складає на бланку в довiльнiй формi акт про спрацювання спецпристрою для зберiгання цiнностей, у якому зазначаються номiнал та кiлькiсть банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, за кожним номiналом, сума цифрами, дата спрацювання, обставини виявлення факту спрацювання спецпристрою для зберiгання цiнностей та причини пошкодження банкнот [санкцiоноване, несанкцiоноване, ненавмисне (у разi необережностi) втручання в спецпристрiй або з технiчних причин].

     Акт про спрацювання спецпристрою для зберiгання цiнностей пiдписує керiвник банку (фiлiї, вiддiлення) або особа, яка його замiнює, головний бухгалтер банку (фiлiї) або особа, яка його замiнює, а також працiвник банку (фiлiї, вiддiлення), який виявив факт спрацювання спецпристрою для зберiгання цiнностей, та засвiдчує вiдбитком печатки банку (фiлiї, вiддiлення).

     Банк (фiлiя, вiддiлення) самостiйно визначає кiлькiсть примiрникiв акта про спрацювання спецпристрою для зберiгання цiнностей.

     7. Банк (фiлiя, вiддiлення) протягом трьох робочих днiв передає спецзв'язком вилученi у спосiб, визначений пунктами 3 - 5 цiєї глави, пошкодженi спецiальним розчином банкноти нацiональної валюти до правоохоронних органiв за мiсцем розташування банку (фiлiї, вiддiлення) для проведення розслiдувань та вiдповiдних дослiджень.

     Банк (фiлiя, вiддiлення) формує для вiдправлення до правоохоронних органiв для проведення дослiджень пакет (мiшечок), в який разом iз вилученими пошкодженими спецiальним розчином банкнотами нацiональної валюти вкладає:

     лист банку (фiлiї, вiддiлення) у довiльнiй формi, у якому зазначаються номiнал, кiлькiсть та сума цифрами пошкоджених спецiальним розчином банкнот нацiональної валюти за кожним номiналом;

     примiрник довiдки про вилучення банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, для проведення розслiдувань та вiдповiдних дослiджень правоохоронними органами;

     примiрник акта про спрацювання спецпристрою для зберiгання цiнностей (за наявностi).

     8. На пакет (мiшечок) iз пошкодженими спецiальним розчином банкнотами нацiональної валюти оформляється ярлик з такими реквiзитами: найменування банку (фiлiї, вiддiлення), кiлькiсть пошкоджених спецiальним розчином банкнот нацiональної валюти, сума цифрами за кожним номiналом, загальна сума цифрами та словами, дата пакування, прiзвище, iнiцiали та пiдпис касового працiвника, який пакував пакет (мiшечок).

     Пакет опечатується печаткою банку (фiлiї, вiддiлення), мiшечок опломбовується пломбою.

     9. Банк (фiлiя, вiддiлення) не надсилає до правоохоронних органiв банкноти нацiональної валюти, пошкодженi спецiальним розчином унаслiдок ненавмисного (у разi необережностi) втручання в спецпристрiй для зберiгання цiнностей або з технiчних причин.

     10. Банк (фiлiя, вiддiлення) про факт вилучення з обiгу банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, та передавання їх до правоохоронних органiв iнформує вiдповiдне територiальне управлiння.

     11. Територiальнi управлiння приймають банкноти нацiональної валюти, пошкодженi спецiальним розчином, до обмiну на придатнi до обiгу банкноти нацiональної валюти тiльки вiд банкiв (фiлiй), якi використовують спецпристрої, за наявностi:

     листа банку (фiлiї) у довiльнiй формi, у якому зазначаються номiнал та кiлькiсть банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, сума цифрами за кожним номiналом та загальна сума;

     примiрника акта про спрацювання спецпристрою для зберiгання цiнностей та пiдтвердних документiв про використання спецпристроїв для зберiгання цiнностей;

     результатiв дослiдження правоохоронних органiв, що пiдтверджують наявнiсть на банкнотах нацiональної валюти спецiального розчину та їх вiдповiднiсть наданим зразкам [крiм фактiв ненавмисного (у разi необережностi) втручання в спецпристрiй для зберiгання цiнностей або з технiчних причин];

     документiв правоохоронних органiв чи суду (рiшень, ухвал) щодо належностi банку цих банкнот [крiм фактiв ненавмисного (у разi необережностi) втручання в спецпристрiй для зберiгання цiнностей або з технiчних причин].

     12. Територiальнi управлiння за умови наявностi документiв, визначених пунктом 11 цiєї глави, здiйснюють обмiн банкам (фiлiям, вiддiленням) банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, на придатнi до обiгу банкноти нацiональної валюти шляхом зарахування вiдповiдної суми банкнот, прийнятих до обмiну, на кореспондентський рахунок банку (фiлiї).

     13. Територiальнi управлiння передають банкноти нацiональної валюти, пошкодженi спецiальним розчином, якi обмiнянi на придатнi до обiгу, до Центрального сховища як значно зношенi в установленому порядку.

     14. Територiальнi управлiння (Центральне сховище):

     у разi виявлення пiд час перерахування в упаковцi банкiв (фiлiй, вiддiлень) банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, оформляє акт про розбiжностi в установленому порядку та довiдку про вилучення банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, для проведення розслiдувань та вiдповiдних дослiджень правоохоронними органами;

     протягом п'яти робочих днiв передає вилученi банкноти нацiональної валюти, пошкодженi спецiальним розчином, до правоохоронних органiв за мiсцем розташування банку (фiлiї, вiддiлення) для проведення вiдповiдних дослiджень.

     Територiальне управлiння (Центральне сховище) формує для вiдправлення до правоохоронних органiв для проведення дослiджень пакет (мiшечок), в який разом iз вилученими пошкодженими спецiальним розчином банкнотами нацiональної валюти вкладає:

     лист Нацiонального банку України в довiльнiй формi, у якому зазначаються номiнал, кiлькiсть та сума пошкоджених спецiальним розчином банкнот нацiональної валюти за кожним номiналом, обставини виявлення тощо;

     примiрник довiдки про вилучення банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, для проведення розслiдувань та вiдповiдних дослiджень правоохоронними органами.

 

     15. На пакет (мiшечок) оформляється ярлик iз такими реквiзитами: найменування територiального управлiння (Центральне сховище), кiлькiсть пошкоджених спецiальним розчином банкнот нацiональної валюти, сума цифрами за кожним номiналом, загальна сума цифрами та словами, дата пакування, прiзвище, iнiцiали та пiдпис касового працiвника, який пакував пакет (мiшечок).

     Пакет опечатується печаткою територiального управлiння (Центрального сховища), мiшечок опломбовується пломбою.

     Банкноти передаються згiдно з актом про передавання банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином (додаток 25), який є пiдставою для списання банкнот нацiональної валюти з позабалансового рахунку.

     Банкноти нацiональної валюти, пошкодженi спецiальним розчином, передаються представникам правоохоронних органiв разом iз:

     примiрником довiдки про вилучення банкнот нацiональної валюти, пошкоджених спецiальним розчином, для проведення розслiдувань та вiдповiдних дослiджень правоохоронними органами;

     примiрником акта про спрацювання спецпристрою для зберiгання цiнностей (за наявностi);

     копiєю листа-iнформацiї вiд Нацiонального банку України щодо фактiв незаконного заволодiння спецпристроями для зберiгання цiнностей (за наявностi)".

     5. У примiтцi додатка 8 слова "або фiнансуванню тероризму" замiнити словами "фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     6. У колонцi "Вимоги щодо заповнення реквiзиту" додатка 16:

     слова "законодавства України про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" у всiх вiдмiнках замiнити словами "законодавства України про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у вiдповiдних вiдмiнках;

     абзац шостий рядка "Платник" викласти в такiй редакцiї:

     "Пiд час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцiй за касовою операцiєю з оприбуткування готiвки, зданої iнкасаторами, за наявностi пiдписiв iнкасаторiв у первинному документi про здавання готiвки та за касовою операцiєю з видачi готiвки iнкасаторам за наявностi пiдписiв iнкасаторiв у первинному документi про отримання готiвки цей реквiзит не заповнюється";

     7. Додатки 20 та 21 викласти в редакцiї, що додається.

     8. Доповнити Iнструкцiю новими додатками 24 та 25, що додаються.

Директор Департаменту грошового обiгу      В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник Голови Нацiонального банку України         Я. В. Смолiй

Переглядів: 783 | Додав: odzvinkovsky | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz Copyright MyCorp © 2019